Vitale coalities

Het vinden van de juiste partners en het smeden van coalities is niet eenvoudig. Juist omdat je samen een traject instapt waarvan de uitkomst niet altijd vaststaat is vertrouwen essentieel. Een goede relatie biedt commitment en voldoende flexibiliteit om ruimte en begrip te houden voor elkaars belangen. Als dat basisvertrouwen er niet is, ontstaat de neiging om vooraf alles dicht te timmeren (bij het stellen van de kaders) of achteraf alles juridisch vast te leggen. Beide routes beperken de ruimte voor het vinden van creatieve oplossingen en het bouwen aan duurzame coalities. Een handzaam overzicht met tips vind je hier.

“Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’ is een bekend gezegde. Soms is eerst herstel van vertrouwen nodig, voordat men tot een andere manier van samenwerking kan komen. Niet alleen tussen overheid en samenleving, maar ook tussen grote en kleinere uitvoeringspartijen. Het komt regelmatig voor dat dominante partners (zoals welzijnsorganisaties) nieuwe kleine aanbieders overvleugelen of zelfs ideeën ‘overnemen’. Tips voor de wijze van omgaan met dit spanningsveld vind je hier.

Maatschappelijk aanbesteden vraagt om een gelijk speelveld waarin partijen op een gelijkwaardige manier kunnen participeren. Dat kan door in de proceskaders of beoordelingscriteria hier bepalingen voor op te nemen, bijvoorbeeld door partijen afhankelijk van elkaar te maken of een grotere mate van zeggenschap te geven over (deel)budgetten.

Doel van het vormen van coalities is het vergroten van de hoeveelheid en diversiteit van instrumenten/krachten die ingezet kunnen worden voor de aanpak van het vraagstuk. Brede coalities met nieuwe, bijzondere partners bieden de grootste kans dat ook nieuwe, creatieve oplossingen tot stand komen. Daarbij kunnen bewonersorganisaties en gemeente net zo goed coalitiepartij zijn als bijvoorbeeld corporaties, welzijn- en zorginstellingen, scholen en bedrijven, zolang maar duidelijk is wat hun meerwaarde in het samenspel is. Maar uiteraard kan het ook gaan om 1 partij die 1 concrete taak van de overheid overneemt. Of 1 partij die het voortouw neemt in maatschappelijk aanbesteden (klik hier voor een toelichting als één partij het voortouw neemt).